องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]63
2 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 26 เม.ย. 2565 ]57
3 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 26 เม.ย. 2565 ]52
4 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]60
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]64
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 เม.ย. 2565 ]64
7 การกำหนดมาตรฐานกลาง งานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2565 ]73
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 20 เม.ย. 2565 ]57
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2565 ]53
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ี 2) พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2565 ]60
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 20 เม.ย. 2565 ]55
12 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2565 ]51
13 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2565 ]52
14 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลัษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 20 เม.ย. 2565 ]62
15 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลัษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 20 เม.ย. 2565 ]59
16 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]61
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]65
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลของลูกจ้างประจำ [ 19 เม.ย. 2565 ]63
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 11 มี.ค. 2565 ]85
20 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ต.ค. 2562 ]142
 
หน้า 1|2