องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภาวดี  สีหา
นางสาวไอก์ญาดา เหมี่ยงสันเทียะ
-ว่าง- นางสาววารุณี  พลีดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

พนักงานจ้าง


-ว่าง- นางสาวจรินทร์พร กามล

 นายสุวิทย์ พลโดด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นายณรงค์ เศษกลาง
นายสมศักดิ์  ทุมพล นายวิลัย  วันคำ
นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
 

นายพรชัย พลเสนา
-ว่าง-
 
คนสวน คนงานทั่วไป