องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


การติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


    เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นำโดยท่านท้องถิ่นอำเภอคง และคณะฯ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของคณะกรรมการเพื่อให้กองทุนประเมินตนเองและผู้เกี่ยวข้องประเมินกองทุน ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการดำเนินงานว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และควรจะพัฒนางานด้านใดบ้าง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 3 หมวด คือ การบริหารจัดการกองทุน (30 คะแนน) 4 ประเด็น และผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน) 6 ประเด็น รวมทั้งสิ้น 14 ประเด็น คะแนน รวม 100 คะแนน
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18