องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2559


    เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์      ได้จัดการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2559   เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแนะนำตัวข้าราชการที่ โอน (ย้าย) จำนวน 2 ราย เพื่อให้สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติได้ทราบ
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18