องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา


   เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับอำเภอคง ได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านตะหนอด หมู่ที่ ๖ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงถึงความจงรักภักดีและยึดมั่นในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรักสามัคคีสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๐๐ คน
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18