องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
 

 

สังคมน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี

คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดี

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน