องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


คำแถลงนโยบายนายก อบต.

คำแถลงนโยบาย
ของนายแดง  ชุดกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
*********************

ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน

                ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผม นายแดง  ชุดกลาง เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นั้น

                 เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้ารับหน้าที่
                ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ก่อนที่กระผมจะแถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้ กระผมขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องชาวตำบลขามสมบูรณ์ทุกท่าน ขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจกระผมเข้ามารับใช้ท่านทั้งหลาย และมีโอกาสกำหนดนโยบายให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องชาวตำบลขามสมบูรณ์อย่างแท้จริง กระผมและเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ขอยืนยันด้วยความตั้งใจจริง ที่จะทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนตำบลขามสมบูรณ์ด้วยความมุ่งมั่น ภายใต้หลักธรรมภิบาล คือ สะอาด โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนตำบลขามสมบูรณ์

                 เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีทิศทางและสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจะต้องดำเนินการ และส่วนงานที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อดำเนินการในระยะเวลา 4 ปี ตามวาระโดยมีรายละเอียดของนโยบายดังนี้

                1.  นโยบายเร่งด่วน

                1.1  เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้นำชุมชนเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลขามสมบูรณ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไปในอนาคต

                 1.2 จัดสำรวจถนนทุกเส้นทางที่มีอยู่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คงสภาพพร้อมใช้งาน

                 1.3 ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางหลักทุกหมู่บ้านตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                 1.4 ปรับปรุงการให้บริการ ของรถกู้ชีพให้มีความสะดวก รวดเร็ว โดยมีเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

                 2.   นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                 2.1 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรอง ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี

                 2.2  ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตการอุปโภคบริโภค

                 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                 3.1 สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

                 3.2  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                 3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

                 3.4  ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แต่ละกลุ่มในเขตตำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขตลอดจนกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินกาอย่างเป็นระบบและสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกับตำบลอื่นได้ต่อไป

               4. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและกีฬา

                4.1  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

                4.2  สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

                4.3 จัดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

                4.4  จัดให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่นงานประเพณีวันสงกรานต์ วันลอยกระทง และวันสำคัญทางศาสนา

                 4.5 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                 4.6 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันยาเสพติด โดยจัดให้มีสนามกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อเยาวชนและประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด               
                  5.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

                  5.1   รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรแหล่งน้ำ

                  5.2    สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม

                  5.3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชน และบำรุงรักษาป่าในพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไป

                5.4     จัดให้มีการกำจัดขยะที่เป็นระบบ   

                 6.   นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

                 6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง      

                6.2  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นโดยการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพโปร่งใส

                6.3  จัดบรรยากาศที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับประชาชนด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ โดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา"

                 6.4 เพิ่มทักษะความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

                6.5  เสริมสร้างขัวญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยใช้ระบบคุณธรรมและจัดสวัสดิการต่างๆตามความเหมาะสม

                6.6  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆทุกแห่ง ในกรณีที่เหตุจำเป็นเร่งด่วนอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

                6.7  ศึกษาและปรับปรุงด้านการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารงานส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ในด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และกิจการพาณิชย์

                6.8  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

                6.9  ศึกษาและปรับปรุงด้านการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ในด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และกิจการพาณิชย์           

                6.10  เน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม สำนึกรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าและมีจริยธรรมในการบริหารจัดการบ้านเมือง

ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
          การกำหนดนโยบายบริหารราชการท้องถิ่นของกระผมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้วางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงของตำบล  ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง เมื่อการแถลงนโยบายเสร็จสิ้น กระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารจะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยจะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
                 กระผมพร้อมคณะผู้บริหารขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาแห่งนี้ ว่าจะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่น ที่จะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ให้มีความก้าวหน้า ทั้งนี้ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนตำบลขามสมบูรณ์เป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง

 

 

                                                                                                                                ( นาย แดง   ชุดกลาง )

                                                                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

                                                                                                                                วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556