องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


กองการศึกษาฯ


นายปัญญา   ตองกิ่งแดง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 

นางอรนุช  ปะกลาง  

ครู  
พนักงานจ้าง

 

นางสาวนุชจรินทร์  สว่างศรี
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางสาวภิรมย์ญา สุนทรวัตร์
  นางศิขรินทร์  แดนไธสง
ผู้ดูแลเด็ก
   ผู้ดูแลเด็ก