องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


สำนักงานปลัด

พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวไอก์ญาดา เหมี่ยงสันเทียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภาวดี  สีหา
นางสาวไอก์ญาดา เหมี่ยงสันเทียะ
นางสาวจิตรรัสดา  สิริแวว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


-ว่าง-
 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

พนักงานจ้าง


นางจิรนันท์  ท่วมนอก   นายสิทธิ์ศักดิ์  โจทย์พิมาย

 นางสาวจรินทร์พร  กามล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตว์บาล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

นายสุวิทย์  พลโดด นายสมศักดิ์  ทุมพล นายวิลัย  วันคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

นายณรงค์  เศษกลาง

 นายพรชัย  พลเสนา

 
 นักการภารโรง คนสวน