องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครรราชสีมา
  ด้วยความห่วงใย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครรราชสีมา